RSS Feed
Giu 30

هذا ما اخترناه لمستقبل افضل لا لحياه غير شرعيه

Posted on lunedì, Giugno 30, 2008 in 23 giugno 2008 arabo

الاول
من مايو
خرج اكثر من
1500شخص
فى مظاهره ضد سياسه تدعو الى الظلم و تشجعه
وتدعو كل من ليس لديه اوراق للاختباء
والعيش فى الظل راضيه بكل انواع الظلم

علما بان
هؤلاء هم من خرجوا مطالبين حاكم ريدجيوا
ميليا لمقابلتهم في مؤتمر يناقش اوضاعهم
ويصارحهم باخطاءهم هذا المؤتمر الذى ظل
حتى الان فى اطار الرفض بغير سبب واضح

اليوم
ان الخوف الذى نعيش فيه من الاضرار بنا
هو نتيجه الجهل الذى خلق فينا وحش الوهم
والخوف من لاشئ

لذلك
فان العنصريه المعترف بها من جانبنا هى
جرس خطر يدق بالخطر لكل الاجانب باعتبارهم
مجرمين ويتضح ذلك فى الجانب السياسى علي
هيئه قوانين تسن من قانون بوسي فيني الي
قانون الباكتوسكوريتسه

(ونحن
من جانبنا نقول لاللاجرام بكل الوسائل
)

وعليه
فلا نريد ان نسمع من جديد من يقول ان
الكلانديستينيتاه او الغير شرعيه هي احد
اختيارات المهاجر لا بل انها القوانين
التي تصنف الذي ليس لديه اوراق علي انه
غير موجود اساسا وعليه فليس له حقوق يطالب
به انها القوانين التي تركز علي اتاحه
العيش في اطار غير قانوني

حقيقه
ان
من يطلق عليه مسمي كلاندستينو هو
..

* مواطن
مسؤل عن كل ضرر وخلل يحدث من وجهه نظر
الناس

*هو
الذي يظلم بطريقه اسهل من غيره في كل شئ
(السكن.العمل.الكرامه.اسلوب
و طريقه العمل
…..)

*هو
من يتحمل ارتفاع اسعار السكنات وهو صامت

*هو
الذي ليس لديه اختيار اخر الا ان يرضي
بالظلم

*هو
الغير قادر علي الحصول علي البرمسو ولو
كان يملك فرصه عمل

*هو
من يعيش في خوف دائم من فقدان كل شئ

*هو
من يعيش حياه تمشي من سئ الي اسوا من قانون
ضده الي اخر

الحل
من وجهه نظر الساسه

الدخول
في معركه مع قانون دكرتو فلوسي
(العقود)وكسبها(في
الريدجيو وافقوا علي اقل من ثلث الطلبات
المقدمه
)
وهذا
القانون قد سن لاشخاص في بلدهم الام ليس
لمن يعيش هنا مع علمهم التام بان
90%من
الطلبات المقدمه هم لمن يعيش ويعمل هنا
في ايطاليا مع المخاطره بالرجوع الي وطنه
للحصول علي تاشيره دخول من السفاره للعوده
وعندها يصبح امامه خطرين اولا
ان يكون قد اخذ بصماته في التي كان الدخول
فيها غير شرعي
ثانيا
لا
يجد فرصه العمل التي كان عليها او عدم
قدره صاحب العمل علي ان يوفر له فرصه عمل
مناسبه في اطار قانوني
(
في
كلا الحالتين ياتي الرفض للبرمسوا مع
انذار بالمغادره
)

ولذلك
فكل من لم يقدر علي عمل اذن الاقامه او من
فقد اقامته لعدم وجود فرصه عمل مع العلم
بان الفارق بين المهاجر الشرعي وغير
الشرعي هو فارق بسيط جدا

الوقت

الذي يستمر فيه المهاجر في الموت برا و
بحرا للوصول الي الاراضي الايطاليه

. الذي
يستمر فيه المهاجر في الموت في العمل
الاسود كما راينا في ميلانو وغيرها

فان من
يصنعون القوانين يقومون بسن قوانين تصنف
هذا المهاجر علي انه قوه اجراميه ويجب
الاستعانه بقوه الجيش ضدهم هذا باختصار
هو قانون الطوارئ الباكتوسكوريتسه

فهم
ينتقلون من سئ الي اسوا للضغط علي المهاجر
لقبول كل انواع الظلم مع السكوت والرضي

عليه
فلن نبقي صامتين اليوم مثل الاول من مايو
نريدهم سماع اصواتنا

نحن اول
من يرفض الغير شرعيه

ass.città
migrante

Giu 24

AI CLANDESTINI SI VUOLE NEGARE ANCHE IL DIRITTO DI PAROLA

Posted on martedì, Giugno 24, 2008 in Comunicati

GUARDA IL VIDEO DELL’INIZIATIVA

Oggi a Reggio Emilia si è respirato un clima pesante ma non è stata
certo la canicola estiva la responsabile. Abbiamo assistito ad un
cambio di registro nella gestione del conflitto che da un anno gli
attivisti dell’associazione Città Migrante agiscono nel territorio per
la liberazione di migliaia di irregolari dal giogo della schiavitù
nell’era Bossi Fini.

Durante il presidio davanti al
municipio dove era in corso il consiglio comunale, decine di poliziotti
e carabinieri in borghese ci hanno perentoriamente intimato di
allontanare dalla piazza gli indocumentati, pena il loro arresto.
Volontà non solo verbale ma anche reale quando durante momenti di
tensione alcuni agenti si sono scagliati contro un paio di partecipanti
per arrestarli perché clandestini. Nonostante questo abbiamo deciso di
rimanere compatti e non accettare l’ordine di allontanarci.
Riteniamo inaccettabile la chiara provocazione della questura di
concedere l’autorizzazione ad un presidio e poi durante il suo
svolgimento decidere chi ne deve prendere parte.

La nostra
associazione come tutti sanno lavora con migranti senza distinzione tra
regolari e non, è presente nel territorio reggiano collaborando con
sportelli di orientamento per migranti e gestisce direttamente una
scuola d’italiano.

Chi ha chiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine? A chi fanno paura i migranti che si auto organizzano?
Oggi abbiamo denunciato la vera natura che la legge Bossi Fini,
indurita da leggi speciali contenute nel pacchetto sicurezza,
rappresenta. Queste leggi bipartisan non sono altro che dispositivi di
sfruttamento e limitazioni della libertà delle persone migranti e
italiane, ne è la prova il trattamento riservatoci oggi.

Città
Migrante è stata promotrice di un grande corteo il 1° maggio per la
rivendicazione dei diritti dei migranti chiedendo a gran voce
l’abrogazione delle leggi che producono irregolarità e sfruttamento. Un
corteo partecipato e deciso che aveva tra le sue richieste anche
l’invito rivolto al sindaco di farsi carico di un incontro con prefetto
e questore per discutere di un problema grave del territorio, ovvero
l’impossibilità di decine di migliaia di persone di regolarizzarsi e
quindi entrare a pieno titolo nel tessuto sociale.

L’unica risposta avuta è stata quella di oggi.
Il quadro è chiaro, le forze politiche che amministrano a Reggio
vogliono il massimo profitto economico che la manodopera irregolare può
dare, e non contenti, cavalcano l’onda emergenziale costruendo il
successo elettorale nelle amministrative del 2009. Per far questo, è
banale, va bene il pacchetto sicurezza, va bene la legge Bossi Fini, va
bene la direttiva rimpatri approvata al parlamento europeo, va bene il
businnes mafioso nei cantieri.

Prendiamo atto del definitivo
deterioramento dei rapporti civili che regolano Reggio Emilia, città
divenuta in pochi anni metropoli. Metropoli nella sua accezione
negativa con tanto di slum e quartieri satelliti per ricchi costruiti
dal businnes edilizio cooperativo, vedi la Reggio Emilia 2 di parco
villa ottavi; verrebbe da dire “Berlusconi c’era arrivato alle vostre
soluzioni 25 anni fa”.
Non per questo, come oggi abbiamo
dimostrato, rinunceremo alla nostra lotta perché è l’unico modo per
ricreare il tessuto sociale disgregato dalla governance della
speculazione e della rendita del grande capitale.
Viviamo qua, lottiamo qua e qua costruiremo il nostro futuro.

Leggi il comunicato stampa dell’iniziativa 

Ascolata gli audio e la cronaca della giornata 

Giu 23

QUELLO CHE SCEGLIAMO E’ UN FUTURO MIGLIORE, NON LA CLANDESTINITA’!

Posted on lunedì, Giugno 23, 2008 in Comunicati

Il 1° maggio scorso, 1500 persone hanno manifestato in città contro una
società che inventa i criminali in base al passaporto e costringe
all’invisibilità ed alla povertà migliaia di persone.
Queste stesse
persone hanno chiesto a gran voce un incontro con il sindaco, incontro
che fino ad oggi ci è stato negato. A fronte di questo silenzio noi
vogliamo parlare e ed essere ascoltati.

Oggi, dove il
pregiudizio e la paura figlie dell’ignoranza generano mostri come la
paranoia securitaria e il razzismo legittimati da campagne contro i
clandestini e da dispositivi politici come il pacchetto sicurezza, è
più che mai attuale ribadire il nostro NO ALLA CRIMINALIZZAZIONE DEI
MIGRANTI.

Non vogliamo più sentire dire che la clandestinità è
una scelta. Sono le leggi che dettano la condizione di clandestinità
per cui tu non esisti e quindi non sei portatore di diritti, sono le
leggi che non consentono di poter vivere e lavorare in Italia in modo
regolare. In realtà quello che viene chiamato clandestino è un migrante
senza nessun tipo di tutela, quello che con estrema facilità può essere
sfruttato sul lavoro e a cui la casa viene affittata ad un prezzo più
alto perché non ha nessuna altra scelta, quello che se anche ha un
lavoro non può avere il permesso di soggiorno. Clandestino lo si può
diventare da un giorno all’altro perché si perde il lavoro e questo ci
costringe ad accettare anche le peggiori condizioni di sfruttamento.

Quali sono le possibilità di regolarizzarsi? Rimane il tentativo di
provare a vincere alla lotteria del decreto flussi ( a Reggio le quote
disponibili sono meno di 1/3 delle domande presentate) anche se la
legge prevede che la domanda di assunzione tramite decreto flussi sia
inoltrata per un lavoratore che risiede al paese di origine, ma tutti
ormai sanno che il 90% delle domande riguardano migranti che già vivono
e lavorano in Italia. E i fortunati sono costretti ad un viaggio
clandestino a ritroso per poter ritirare il visto d’ingresso. E per
quelli che sono stati colpiti da un provvedimento di espulsione? I
coraggiosi che hanno tentato comunque la sorte e che hanno vinto la
gara, che sono tornati al paese di origine, che il datore di lavoro li
ha aspettati pronto ad assumerli si sono visti negati il permesso di
soggiorno perché a causa dell’espulsione non possono stare e lavorare
in Italia.
Tutti questi -assieme a chi non ha tentato la sorte
perché il datore di lavoro non voleva metterlo in regola, a chi non è
entrato nella graduatoria, a chi ha perso il permesso di soggiorno (non
dimentichiamo che il confine fra regolarità e irregolarità è molto
sottile)- continueranno oppure entreranno a far parte del cosiddetto
esercito dei clandestini, quindi manodopera a basso costo se non a
costo zero.

E nel frattempo i migranti continuano a morire in
mare ad alimentare l’economia sommersa e a morire nei luoghi di lavoro,
mentre il Decreto legge quanto il Disegno di Legge che costituiscono il
pacchetto sicurezza li indicano come potenziali criminali.
La
funzione che ha in realtà l’impianto della Bossi Fini peggiorato dal
pacchetto sicurezza è quello di renderci disponibili ad accettare
qualsiasi forma di sfruttamento e quindi utili a regolamentare l’intero
mercato del lavoro.

Non rimaniamo in silenzio, oggi come il primo maggio vogliamo far sentire la nostra voce:

SIAMO NOI I PRIMI A NON VOLERLA LA CLANDESTINITA’

هذا ما اخترناه لمستقبل افضل لا لحياه غير شرعي 

Giu 14

PRESIDIO LUNEDI’ 23 GIUGNO ORE 16.30 PIAZZA PRAMPOLINI

Posted on sabato, Giugno 14, 2008 in Manifestazioni

Lunedì
23 giugno

Ore
16.30

Il
1° maggio scorso
, 1500 persone hanno manifestato in città
contro
una società che inventa i criminali in base al passaporto e
costringe all’invisibilità ed alla povertà migliaia
di persone
.

In
quell’occasione avevamo chiesto

un incontro
con il Sindaco
che fino
ad oggi ci è stato
negato

A
fronte di questo silenzio

noi
vogliamo parlare
e

chiediamo
di essere ascoltati
.

Oggi
vogliamo anche dire NO AL PACCHETTO SICUREZZA

La lotta non è solo per gli
uomini e le donne migranti

ma
per la tutela dei diritti umani.

 Di
ognun
o
e di
ognun
a.

Città
Migrante
invita
quindi

tutte le persone
antirazziste

in
Piazza Prampolini

lunedì
23 giugno
alle
16,30

 

Il
nostro presidio sarà a pochi passi dal Municipio

dove
in quel momento si svolgerà il Consiglio Comunale

Non
è più possibile rimanere indifferenti né
incerti!

Chiediamo
a tutti i vecchi e nuovi cittadini

di
pensare con noi una città più giusta!

cittamigrante@gmail.com